วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2551

วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2550

แหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์

ทั้งหมดนี้เป็นแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอนจากต่างประเทศ
1.การหารเศษส่วน คลิก
2.การหา หรม . คลิก
3.แยกตัวประกอบ คลิก
4.หา ครน. หรม. คลิก
5.อธิบายเศษส่วน คลิก
6.สอนเรื่องมุม คลิก
7.การหาจุดตัด คลิก
8.กราฟกับเกม คลิก
9.คณิตคิดสนุก คลิก
10.สร้างโจทย์สมการ คลิก
11.สร้างโจทย์การคูณ คลิก
12.สร้างโจทย์นาฬิกา คลิก
13.สร้างใบงานเลขคณิต คลิก
14.ใบงานเรื่องเวลา คลิก
15.คัดลายมือ E คลิก
16.สร้างใบงานคณิต 1 คลิก
17.สร้างใบงานคณิต 2 คลิก
18.ใบงานค่าประจำหลัก คลิก
19.ใบงานเรื่องการหาร คลิก
20.สร้างใบงานคณิต 3 คลิก
21.ใบงานเศษส่วน คลิก
22.ใบงานการคูณ คลิก
23.สร้างใบงานคณิต 4 คลิก
24.ใบงานตัวประกอบ คลิก
และจะแนะนำเพิ่มเติมในโอกาสต่อไปครับ